Regulamin

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej, ustala się regulamin organizacyjny w następującym brzmieniu:

Lekarz wykonuje działalność leczniczą pod firmą „Agdent” – Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem. Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem najskuteczniejszych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki lekarskiej są realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie zadać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej.

Lekarz udziela ambulatoryjnych świadczeń z zakresu stomatologii, tj.

  • leczenie zachowawcze
  • protetyka
  • usuwanie zębów
  • leczenie przedortodontyczne

Świadczenia zdrowotne udzielane są w gabinecie przy ulicy Czeladzkiej 58 w Sosnowcu.

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • 6,90 zł za 1 stronę wyciągu lub odpisu z dokumentacji medycznej,
  • 0,65 zł za 1 stronę kopii dokumentacji medycznej,
  • 6,90 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem 32-291-28-75 lub osobiście u rejestratorki. Przed pierwszą wizytą pacjent winien przybyć 15 minut przed planowaną godziną wizyty i udostępnić dokument tożsamości, celem założenia dokumentacji indywidualnej pacjenta.

Za określone świadczenia zdrowotne, niefinansowane ze środków publicznych, pobierana jest opłata. Jej wysokość została określona w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Informacje o wysokości opłat za:

  • udostępnienie dokumentacji medycznej
  • udzielane – niefinansowane ze środków publicznych – świadczenia zdrowotne

są podane do wiadomości pacjentów poprzez wywieszenie w punkcie rejestracji.